كل عناوين نوشته هاي Ahmad Danish

Ahmad Danish
[ شناسنامه ]
نيستان مشربم ،جز حرف داغ دل نمي گويم ...... يكشنبه 97/8/27
سپاه غمزه ...... يكشنبه 97/8/27
به هشياري سرم گر در رکاب بزم ادراک است ...... يكشنبه 97/7/15
نخل ادب ...... سه شنبه 97/7/10
کلام آشنا ...... پنج شنبه 97/7/5
خــط به دورِ عارضت، با شور ميگردد بلند ...... چهارشنبه 97/7/4
گاه دل لبريز عشرت، گاه غرق ماتم است ...... چهارشنبه 97/7/4
مجنون مادر زاد ...... چهارشنبه 97/7/4
اسرار دل ...... چهارشنبه 97/7/4
چندان گريستم كه خطي بر جبين نماند ...... سه شنبه 97/7/3
  ==>   ليست آرشيو شده ها